Men­ti­ons léga­les | Nous contacter

Anga­ben gemäß § 5 TMG:

Jüdi­sche Gemein­de Wies­ba­den, K.d.ö.R.
— Com­mun­au­té jui­ve de Wiesbaden -

Fried­rich­stra­ße 31–33
65185 Wiesbaden
Allemagne

Nous Cont­ac­ter

Télé­pho­ne: 0049 611 93 33 03 0
Télé­fax: 049 611 93 33 03 19
Cour­ri­el

Repre­sen­tée par

Con­seil d’administration
Hen­ry Fainberg
Ana­to­li Gochmann
Dr. Jakob Gutmark
Peter Königsberger
Gersch Rachmann

Direc­tion
Ste­ve Landau

Orga­nis­me ges­ti­on­n­aire du Mémo­ri­al des Juifs ass­as­si­nés de Wiesbaden

Lan­des­haupt­stadt Wiesbaden
Kör­per­schaft des öffent­li­chen Rechts
Kulturamt

Stadt­ar­chiv Wiesbaden
Im Rad 42
65197 Wiesbaden